11.SINIF İNKİLAP SORULARİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

Adı           :                                                          

Soyadı      :

Sınıfı        :

No            :

 

1-Midilli Adası, Sakız Adası ve Batı Trakya

 hangi savaş sonunda Osmanlı egemenliğinden

 çıkmıştır?

 A)Balkan Savaşları

 B)1877-1878 Osmanlı-Rus savaşları

 C)I.Dünya savaşı

 D)Trablusgarp savaşı

 E)Kurtuluş savaşı

 

2-Wilson İlkelerinin aşağıdaki maddelerinden hangisi yeni devletler kurulabileceğini ortaya koymuştur?

A)Bütün barış antlaşmaları açık olacak.

B)Savaş sonunda galipler yenilenlerden toprak almayacak.

C)Yenilenler savaş tazminatı almayacak.

D)Devletlerarası anlaşmazlıklar barış yoluyla çözülecek.

E)Türklere kesin egemenlik tanınacak,Türk egemenliği altındaki diğer milletlere de kendini yönetme hakkı verilecek.

 

3-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ülkesi sınırları içerisinde açılan cephelerden biri değildir?

A)A)Kafkas Cephesi               B)Irak Cephesi

C)Filistin Cephesi                   D)Galiçya Cephesi

E)Çanakkale Cephesi

 

4-Mustafa Kemal’in tanınması ve milli mücadelede önder olarak kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en çoktur?

A) Çanakkale Savaşı’nın Kazanılması.

B)Derne’de İtalyan Kuvvetlerinin durdurulması.

C)Muş’u ve Bitlis’i Ruslardan geri alması.

D)Halep’in kuzeyinde düşmanı durdurması.

E)Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması.

 

5-Amasya Genelgesi’nin Kurtuluş

Savaşımızdaki önemi en çok hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

 A)Anadolu’nun ve Trakya’nın her yanında

duyurulmuş olması.                                                                                                                

 B)Halkı düşmanlara karşı silahlı direnişe

çağırmış olmasından.                                      

 C)işgallerin başlamasını izleyen günlerde

hazırlanmış olmasından.                                 

 D)Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ve yöntemini        

  belirtmesinden.                                                          

 E)İstanbul hükümetine karşı bir hareket niteliği       

  taşımasından.       

                                                     

 6-Mustafa Kemal Paşa Mondros Ateşkes

Antlaşmasından sonra Türk ulusu’nu tehlikelere           

 karşı uyarmak ve harekete geçirmek amacıyla              

 Havza ve Amasya’da genelgeler yayınlamıştır.           

  Bu genelgelerin Türk Ulusu üzerinde etkili           

 Olduğunu gösteren ilk belirti ne olmuştur?  

         

 A)Anadolu’da itilaf Devletlerine karşı

protesto ve mitingler yapılması                     

 B)Osmanlı Mebusan Meclisi kararlarının, itilaf            

 Devletlerinin isteklerine uymaması                

 C)Amasya’da  Mustafa Kemal’in İstanbul

Hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile görüşmesi   

 D)Erzurum ve Sivas’ta  kongreler yapılması 

 E)ilk TBMM’ne Osmanlı mebuslar meclisi

 Üyelerinin de alınması

 

TOSYA ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ  II.-E   SINIFI I. SÖMESTRİ II. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR

 

 

7-Kuvay-i Milliye, işgallere karşı cepheler

 kurulmasıyla ortaya çıkmıştır.                           

  Bu cepheler arasında kumanda birliği sağlan-        

 masına aşağıdakilerden hangisiyle başlanmış-        

 tır?

 A)Erzurum Kongresi        B)Sivas Kongresi 

 C)Alaşehir Kongresi        D)Balıkesir Kongresi

 E)Edirne Kongresi

 

8-Erzurum Kongresi kararları arasında, ulusal

 iradenin ve toplanan ulusal güçlerin  padişahlık         

 ve halifelik makamını kurtaracağı hükmü

de yer almıştır.                                                      

  Ulusal egemenlik anlayışına ters düşen böyle

 bir karar alınmasının temel nedeni

aşağıdakilerden hangisidir?                            

 A)Ortamın böyle bir değişikliğe hazır olmaması          

 B)itilaf Devletlerinden çekiniliyor olması     

 C)imparatorluğun çökmesinin önlenmesi    

 D)Osmanlı Devleti’nin desteğine ihtiyaç

duyması                                                             

 E)Halifeliğin gücünden yararlanılmak istenmesi

 

9-Kuvay-ı  Milliye başlangıçta hangi devletin       

 Anadolu’daki işgallerine karşı bir tepki olarak       

 oluşturulmuştur?                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

  A)İngiltere         B)Fransa       C)Yunanistan                                                                        

  D)Rusya            E)İtalya

 

10-Kurtuluş Savaşımızın  amacı, gerekçesi ve yöntemi

ilk kez hangi yolla açıklanmıştır?

 A)Misak-ı Milli belgesiyle

 B)Amasya Genelgesiyle

 C)Sivas Kongresi kararlarıyla

 D)ilk TBMM kararlarıyla

 E)Erzurum Kongresi kararlarıyla

 

11-Mustafa Kemal Anayurdun parçalanması

tehlikesi karşısında ülke çapında bir kongre

yaparak Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i ilhak cemiyetlerini birleştirmiştir.                                   

  Mustafa Kemal’in bu yolla  ulaşmak istediği ilk            

amaç aşağıdakilerden hangisidir?                   

  A)Saltanatı kaldırmak                                        

  B)Yeni bir anayasa hazırlamak                                       

  C)Kurtuluş savaşını tek elden yönetmek     

  D)Cumhuriyeti ilan etmek                               

  E)Halifeilği kaldırmak

 

12-Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan

Meclisi’nin onayından geçmiştir?

 A)Takrir-i Sükun Kanunu

 B)Hıyanet-i Vataniye Kanunu

 C)Misak-ı Milli

 D)istiklal  Mahkemeleri

 E)Tekalif-i Milliye Emirleri

 

 

 

 

 

 

 

13- II.TBMM’nin açılması

      III.Düzenli ordunun kurulması

      IV.Laik devlet anlayışının benimsenmesi

       V.Lozan Barışının İmzalanması

    Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Cumhuriyetin kurulmasından çok geliştirilip yerleştirilmesi amacına yöneliktir?

A)I.         B)II         C)III        D)IV       E)V

 

14. Aşağıdakilerden  hangisi TBMM'nin açılmasına yönelik bir aşama değildir?

A) Amasya genelgesi              B) Sivas kongresi 

C) Misak-ı milli                       D) Heyet-i temsiliye

E)Tekalif-i Milliye

 

15-Aşağıdakilerden hangisine,  İstanbul ve TBMM birlikte katılmışlardır?

A)Sevr Antlaşması                B)Lozan Görüşmeleri

C)Londra Konferansı            D)Moskova Antlaşması

E)San Remo Konferansı

 

16-Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması’yla Hatay’da Özel bir yönetim kurulması, aşağıdakilerden hangisine aykırı bir uygulama görünümündedir?

A)Amasya Görüşmelerine      

B)Amasya Genelgesine

C)Londra Konferansı kararlarına

D)Misak-ı Milli’ye

E)Kars ve Gümrü Antlaşmalarına

 

17-TBMM Hükümeti ilk siyasi ilişkilerini aşağıdaki

Avrupa ülkelerinden hangisiyle kurmuştur?

A)İngiltere                              B)Almanya

C)Sovyet Rusya                      D)Fransa

E)italya

 

18-Yunan Kuvvetlerinin ilk kez  Türk düzenli birlikleriyle karşılaşmaları, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A)I. İnönü Savaşı                   B)Aslıhanlar Savaşı

C)II. İnönü Savaşı                  D)Sakarya Savaşı

E)Büyük Taarruz

 

19-Çerkez Ethem  ve Kadeşlerinin TBMM Hükümeti’ne isyan etmesi üzerine siyasi ve askeri durumu uygun bulan yunanlılar

Anadolu’yu işgal hareketini hızlandırmışlardır.

  Bunun üzerine Yunanlıları durdurmak amacıyla yapılmış olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Eskişehir ve Kütahya                 B)II.İnönü

C)I.İnönü                                        D)Sakarya

E)Dumlupınar

 

20-TBMM’nin hukuksal alanda ilk defa tanınması hangi olayla olmuştur?

A)Lozan Barış Antlaşmasın                B)Ankara Antlaşması

C)Londra Konferansı                          D)Moskova Antlaşması

E)Mudanya Ateşkes Antlaşması

 

21-İlk TBMM Gümrü, Moskova ve Ankara  antlaşmalarını hangi devletlerle yapmıştır?

     Gümrü                        Moskova                     Ankara

A)Ermenistan                Sovyet Rusya                Fransa

B)Fransa                        Ermenistan                    Sovyet Rusya

C)Ermenistan                 Fransa                           Sovyet Rusya

D)Sovyet Rusya            Ermenistan                    Fransa

E)Fransa                        Sovyet Rusya                Ermenistan

 

 

22-Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM ile dostluk ve yardımlaşma amacıyla ilişkiler kuran ilk islam ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)İran                              B)Irak

C)Suriye       

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !